Header Ads Widget

Olgeta Man Wan Wan Bai i Karim Hevi Bilong Ol Yet

“Yumi olgeta wan wan bai yumi mas tokim God long as bilong olgeta pasin yumi bin mekim.”—⁠ROM 14:⁠12.
1. Tripela Hibru i karim wanem hevi bilong ol yet?
TRIPELA yangpela Hibru i stap long Babilon ol i mas wokim disisen—⁠ol i mas wokim tingting bilong ol na makim samting ol i mas mekim. Ol bai bihainim lo bilong king na brukim skru na lotu long wanpela traipela imis? O ol bai tok ol i no ken lotu long en na kisim bagarap long bikpela paia? Satrak, Mesak, na Abetnego i no gat taim bilong askim ol arapela long samting ol i mas mekim, na tu, ol i no gat wok long mekim olsem. Kwiktaim ol i tokim king: “Mipela i no inap lotu long ol god bilong yu, na tu mipela i no inap brukim skru long dispela piksa gol yu bin sanapim.” (Daniel 3:1-18) Em nau, 3-pela Hibru i karim hevi bilong ol yet, ol yet i makim samting ol i mas mekim.
2. Husat i stiaim Pailat long makim samting em i mekim long Jisas Krais? Dispela gavena bilong Rom i no gat asua o olsem wanem?
Siks handet yia bihain, gavena i harim ol tok ol i sutim long man i sanap long ai bilong em. Em i skelim ol samting na em i no painim wanpela rong long em. Tasol ol manmeri i tok em i mas i dai. Gavena i wok long sakim dispela tok bilong ol, tasol bihain em i orait long en. Em i wasim han long wara na i tok: “I no asua bilong mi sapos dispela man i dai. Em i samting bilong yupela tasol.” Bihain em i givim dispela man long ol soldia bilong nilim em long diwai pos. Yes, Pontius Pailat i surik long karim hevi bilong em yet. Em i larim ol arapela i makim samting em i mas mekim long Jisas Krais. Maski em i wasim han long wara, dispela i no rausim asua bilong em—⁠em i gat asua long tok Jisas i mas i dai, em dispela man i no gat rong.—⁠Matyu 27:11-26; Luk 23:13-25.
3. I gat wanem as na yumi no ken larim ol arapela long makim samting yumi mas mekim?
Olsem wanem long yu yet? Taim yu mas wokim disisen, yu olsem dispela 3-pela Hibru, o yu larim ol arapela long makim samting yu mas mekim? Pasin bilong wokim disisen i no isi. Bilong wokim gutpela disisen, man i mas i gat tingting bilong man i bikpela pinis. Olsem: Ol papamama i gat wok long wokim ol gutpela disisen bilong ol pikinini bilong ol. Tru, i hatwok long wokim disisen taim i gat planti samting bilong en long skelim. Tasol wok bilong wokim disisen i no wanpela wok i hevi tumas na i olsem wanpela “hevi” ol strongpela brata i mas helpim yumi long karim, nogat. (Galesia 6:1, 2) Wok bilong wokim disisen em i wanpela wok, o hevi, yumi yet i mas karim—⁠‘yumi olgeta wan wan i mas tokim God long as bilong pasin yumi bin mekim.’ (Rom 14:12) Baibel i tok: ‘Olgeta man wan wan bai i karim hevi bilong ol yet.’ (Galesia 6:⁠5) Orait olsem wanem yumi inap wokim disisen i gat savetingting long en? Pastaim yumi mas luksave olsem yumi sot long save na yumi mas i gat sampela helpim.
Wanpela Bikpela Samting
4. Namba wan man na meri i sakim tok na dispela i mas skulim yumi long wanem samting?
Namba wan man na meri i wokim wanpela disisen i kamapim samting i nogut tru. Ol i kaikai pikinini bilong diwai bilong givim save long wanem samting i gutpela na wanem samting i nogut. (Stat 2:16, 17) Bilong wanem ol i wokim disisen olsem? Baibel i tok: “Meri i lukim dispela diwai i naispela tru na i gat ol gutpela pikinini tru bilong kaikai i stap long en. Na meri i tingting olsem, ‘I gutpela long mi kaikai pikinini bilong dispela diwai na mi kisim olkain gutpela save.’ Olsem na meri i kisim pikinini bilong dispela diwai na i kaikai. Na em i givim sampela long man bilong em, na man tu i kaikai.” (Stat 3:⁠6) As bilong disisen bilong Iv i olsem: Em i tingim laik bilong em yet. Adam i bihainim em na em tu i kaikai. Dispela i mekim, na sin na dai i “kisim olgeta man.” (Rom 5:12) Adam na Iv i sakim tok bilong God na dispela i mas skulim yumi long wanpela bikpela samting: Ol man i mas larim God i stiaim ol. Sapos nogat, ol disisen ol i wokim bai i no gutpela.
5. Jehova i bin givim wanem samting long yumi bilong stiaim yumi, na yumi mas mekim wanem na bai dispela samting i ken helpim yumi?
Yumi ken amamas tru long God Jehova i bin givim samting long yumi bilong stiaim yumi. Baibel i tok: “Taim yupela i wokabaut na yupela i paul long wanem rot yupela i mas bihainim, rot bilong han sut o rot bilong han kais, orait em bai i stap baksait long yupela na em bai i tokim yupela long rot yupela i mas bihainim.” (Aisaia 30:21) Jehova i save givim tok long yumi long rot bilong Tok bilong em, em Baibel. Yumi mas stadi long Baibel na kisim stretpela save long ol tok bilong en. Bilong makim ol rot i stret long bihainim, yumi mas kisim “strongpela kaikai em i bilong ol man i kamap bikpela pinis.” Na tu, yumi mas mekim wok long tingting—⁠yumi mas skulim tingting “long skelim wanem ol pasin i gutpela na wanem ol pasin i nogut.” (Hibru 5:14) Yumi inap skulim gut tingting, long rot bilong bihainim ol tok bilong Baibel yumi kisim save long en.
6. Yumi mas mekim wanem na bai maus bilong bel i ken wok gut?
Narapela samting bilong helpim yumi long wokim disisen, em maus bilong bel yumi kisim pinis taim mama i karim yumi. Taim yumi laik mekim wanpela samting, bel inap “orait” long dispela samting, o i “kotim” yumi long en. (Rom 2:14, 15) Tasol bilong maus bilong bel i ken wok gut, yumi mas skulim gut bel—⁠yumi mas kisim stretpela save long Tok Bilong God na bihainim. Sapos yumi no skulim gut bel, ating ol kastam na pasin bilong ples bai stiaim bel. Tingting bilong ol arapela, dispela tu inap stiaim na giamanim yumi. Wanem samting i save kamap taim yumi wok long sakim sakim tok bilong bel na kalapim ol lo bilong God? Bihain, maus bilong bel bai go strong na “i no pilim moa” rong bilong yumi na tokaut long en. (1 Timoti 4:⁠2) Tasol sapos yumi larim Tok Bilong God i skulim bel, orait maus bilong bel bai stiaim gut yumi.
7. Wanem wanpela bikpela samting bilong helpim yumi long wokim ol gutpela disisen?
Olsem na wanpela bikpela samting bilong helpim yumi long wokim ol gutpela disisen, i olsem: Yumi mas kisim stretpela save long ol tok bilong Baibel na bihainim ol dispela tok. Taim yumi mas wokim disisen, nogut yumi hariap tumas long makim samting yumi mas mekim. Yumi mas lusim bikpela haptaim liklik long painim ol stiatok bilong Baibel na wokim gut tingting long olsem wanem yumi ken bihainim. Maski wantu yumi mas wokim disisen—⁠olsem Satrak, Mesak, na Abetnego i bin mekim—⁠yumi bai makim samting i stret long mekim sapos yumi gat stretpela save long Baibel na Baibel i bin skulim gut maus bilong bel. Bilong helpim yumi long save long olsem wanem pasin bilong kamap strong long ol samting bilong spirit i ken helpim yumi long wokim ol gutpela disisen, yumi ken skelim tupela samting.
Bai Yu Makim Wanem Kain Poroman?
8, 9. (a) Wanem ol stiatok i soim olsem yumi no ken poroman wantaim ol man nogut? (b) Poroman nogut i makim tasol ol man yumi bung na toktok wantaim ol? Stori long dispela.
Aposel Pol i tok: “Sapos yumi poroman wantaim ol man nogut, bai ol i bagarapim gutpela pasin bilong yumi.” (1 Korin 15:33) Jisas Krais i tokim ol disaipel: “Yupela i no man bilong dispela graun.” (Jon 15:19) Taim yumi kisim save long ol dispela stiatok, kwiktaim yumi kliagut olsem yumi no ken poroman wantaim ol man i mekim pasin pamuk, ol man i trabel long ol maritmeri, ol stilman, ol man i save spak, na ol kain man olsem. (1 Korin 6:9, 10) Taim yumi wok long kisim sampela save moa long ol tok i tru bilong Baibel, yumi luksave olsem sapos yumi lusim haptaim wantaim dispela kain man long rot bilong lukim ol long televisen o vidio o kompiuta, o ritim stori bilong ol long buk, dispela tu inap bagarapim gutpela pasin bilong yumi. Na i wankain tu sapos long Intenet yumi poroman wantaim “ol man bilong giaman” em ol i save haitim pasin tru bilong ol.—⁠Song 26:⁠4.
Olsem wanem? I orait long yumi poroman wantaim ol man i bihainim stretpela pasin, tasol ol i no bilip long trupela God? Baibel i tok: “Dispela graun olgeta em i stap aninit long strong bilong Satan.” (1 Jon 5:19) Dispela stiatok i helpim yumi long save olsem ol poroman nogut i no makim tasol ol man i bihainim pasin nogut, nogat. Olsem na em savepasin sapos yumi poromanim tasol ol man i laikim tru Jehova.
10. Wanem samting bai helpim yumi long skelim pasin bilong bung wantaim ol man bilong dispela graun?
10 Yumi no inap klia olgeta long ol man bilong dispela graun na i no gat wok long yumi mekim olsem. (Jon 17:15) Taim yumi mekim wok autim tok, o go long skul o ples wok, yumi save bung wantaim ol man i no lotu long Jehova. Kristen i gat poroman marit i no Witnes Bilong Jehova, ating em i mas bung planti taim liklik wantaim ol man bilong dispela graun, winim ol arapela wanbilip bilong em. Tasol sapos yumi bin skulim gut tingting bilong yumi, bai yumi save olsem taim yumi mas bung wantaim ol man bilong dispela graun, dispela i no wankain long pasin bilong kamap pren bilong ol. (Jems 4:⁠4) Dispela bai helpim yumi long skelim, bai yumi insait long ol samting klas i mekim taim skul i pinis long apinun, olsem ol spot na danis, o go long ol pati na bikpela kaikai kampani i wokim bilong ol wanwok, o nogat.
Makim Wok Mani
11. Taim yumi tingim wanem kain wok mani yumi bai kisim, wanem namba wan samting yumi mas tingim?
11 Ol stiatok bilong Baibel inap helpim yumi long wok bilong ‘lukautim ol wanblut tru bilong yumi yet.’ (1 Timoti 5:⁠8) Taim yumi tingim wanem kain wok mani yumi bai kisim, namba wan samting yumi mas tingim em dispela wok yet. Sapos yumi kisim wanpela wok we yumi mas mekim ol samting em Baibel i tambuim, dispela i no stret. Olsem na ol Kristen tru i no save holim wok we ating ol i mas insait long pasin bilong lotuim god giaman, pasin stil, mekim wok nogut long blut, o narapela samting i no stret wantaim Baibel. Na tu, yumi no save mekim tok giaman o giamanim narapela, maski bos i tokim yumi long mekim olsem.—⁠Aposel 15:29; KTH 21:⁠8.
12, 13. Taim yumi skelim wanem kain wok yumi laik mekim, wanem sampela bikpela samting moa yumi mas tingim?
12 Tasol olsem wanem sapos dispela wok yet i no kalapim lo bilong God? Taim yumi wok long kisim sampela save moa long tok i tru na pasin bilong yumi long skelim ol samting i kamap gutpela moa, yumi luksave olsem i gat sampela samting moa yumi mas tingim. Olsem wanem sapos dispela wok i helpim sampela pasin i no stret wantaim Baibel, olsem wok bilong ansarim telefon long haus bilong pilai laki? Na yumi mas tingim husat i baim yumi na ples yumi mekim dispela wok. Olsem: Sapos Kristen i gat wanpela wok bisnis, bai em i putim nem bilong winim kontrak bilong penim haus lotu bilong wanpela lain bilong Kristendom na long dispela rot helpim lotu giaman?—⁠2 Korin 6:14-16.
13 Olsem wanem sapos wanpela taim bos bilong yumi i winim kontrak bilong penim haus lotu bilong wanpela lotu giaman? Orait yumi mas tingim kain samting olsem: ‘Bos i givim namba long mi long bosim dispela wok o mi wanpela wokman tasol?’ Na olsem wanem sapos yumi mekim wanpela wok i no kalapim lo bilong Baibel, olsem wok bilong bringim pas o pawa bil samting i go long olgeta ofis long wanpela hap na ol bisnis tu we ol i mekim sampela pasin i no stret long ai bilong God? Stiatok bilong Matyu 5:45 inap stiaim tingting bilong yumi long dispela samting. Na sapos em wok yumi mekim long olgeta wan wan de, yumi mas tingim samting dispela bai mekim long maus bilong bel bilong yumi. (Hibru 13:18) Tru tumas, bilong skelim gut wanem kain wok yumi laik kisim, yumi mas skulim gut tingting na maus bilong bel em God i bin givim long yumi.
“Tingting Strong Long Bikpela”
14. Taim yumi mas wokim disisen, yumi mas tingim wanem ol samting?
14 Olsem wanem long ol arapela samting yumi mas makim, olsem long taim yumi mas makim wanem kain skul yumi bai kisim na wanem ol wok bilong dokta long stretim sik em yumi bai orait long en o nogat? Taim yumi mas wokim disisen, yumi mas tingim wanem ol stiatok bilong Baibel i insait long dispela samting na nau yumi mas wokim gut tingting na bihainim ol dispela stiatok. Saveman King Solomon bilong Israel bipo i tok: “Yu mas bilip strong long Bikpela. Yu no ken ting save bilong yu yet inap helpim yu. Long olgeta samting yu mekim, yu mas tingting strong long Bikpela na yu mekim, na em bai i soim yu stretpela rot long bihainim.”—⁠Sindaun 3:5, 6.
15. Yumi kisim wanem skul long ol Kristen bilong pastaim long pasin bilong wokim disisen?
15 Ol disisen bilong yumi inap mekim sampela samting long ol arapela, na yumi mas tingim dispela. Olsem: Ol Kristen long taim bilong ol aposel ol i no aninit moa long Lo Bilong Moses long ol samting bilong kaikai. Ol inap kisim kaikai em Lo i makim i no klinpela. Tasol taim aposel Pol i stori long mit bilong animal ating ol i bin ofaim long god giaman long tempel em i tok: “Sapos kaikai i save mekim brata bilong mi i pundaun long sin, orait mi no inap tru kaikai mit gen long laip bilong mi. Nogut mi mekim brata bilong mi i pundaun long sin.” (1 Korin 8:11-13) Pol i laik kirapim ol Kristen bilong pastaim long tingim maus bilong bel bilong ol arapela, nogut ol i mekim ol i pundaun. Ol disisen yumi wokim i no ken mekim ol arapela “i pundaun.”—⁠1 Korin 10:29, 32.
Askim God Long Givim Gutpela Tingting Long Yu
16. Olsem wanem pasin bilong beten inap helpim yumi long wokim disisen?
16 Wanpela bikpela samting bilong helpim yumi long wokim disisen, em beten. Disaipel Jems i tok: “Sapos wanpela man namel long yupela em i sot long gutpela tingting, orait em i mas beten long God i givim tingting long em, na bai God i givim em.” (Jems 1:⁠5) Yumi ken beten askim Jehova long givim gutpela tingting long yumi na bai yumi inap wokim disisen i stret long bihainim. Taim yumi toktok wantaim trupela God long ol samting yumi tingting planti long en na yumi askim em long soim rot long yumi, holi spirit inap helpim yumi long kliagut long ol skripsa yumi stadi long en na tingim bek sampela skripsa ating yumi bin lusim tingting long en.
17. Olsem wanem ol arapela inap helpim yumi long pasin bilong wokim disisen?
17 Olsem wanem? Ol arapela inap helpim yumi long wokim disisen? Yes, Jehova i save helpim yumi long rot bilong ol strongpela brata long kongrigesen. (Efesus 4:11, 12) I gutpela sapos yumi toktok wantaim ol, na moa yet sapos samting yumi wok long skelim em i bikpela samting. Ol manmeri i gat gutpela save long ol samting bilong laip na tok bilong Baibel ol i ken kamapim sampela stiatok bilong Baibel long helpim yumi long wokim disisen na “skelim gut wanem ol samting i bikpela samting tru.” (Filipai 1:9, 10NW ) Tasol yumi mas was gut: Taim yumi mas makim samting yumi mas mekim, yumi no ken larim ol arapela i wokim disisen bilong yumi, nogat. Em i wanpela wok yumi yet i mas mekim.
Samting i Kamap—⁠Olgeta Taim Em i Gutpela Samting?
18. Taim yumi wokim gutpela disisen, yumi ken tok wanem long samting i kamap long dispela?
18 Taim yumi wokim disisen na bihainim maus bilong bel na ol stiatok bilong Baibel, yu ting long olgeta taim dispela bai karim gutpela kaikai? Yes, bihain em bai karim gutpela kaikai. Tasol sampela taim, hevi i save kamap pastaim. Taim Satrak, Mesak, na Abetnego i wokim disisen long ol i no ken lotu long traipela imis, ol i save olsem ol i inap kisim bagarap long dispela. (Daniel 3:16-19) Na taim ol aposel i tokim kaunsil bilong ol Juda long ol i no ken bihainim tok bilong ol man, ol i mas bihainim tok bilong God tasol, orait paslain long ol i lusim ol aposel i go, ol i wipim ol. (Aposel 5:27-29, 40) Na tu, “taim nogut i save painim yumi olgeta” na dispela inap nogutim disisen bilong yumi. (Saveman 9:11) Sapos sampela hevi i painim yumi maski yumi bin wokim gutpela disisen, yumi ken bilip tru olsem Jehova bai helpim yumi long sanap strong na karim hevi na em bai mekim gut tru long yumi long bihain.—⁠2 Korin 4:⁠7.
19. Olsem wanem yumi ken strongim bel na karim hevi bilong yumi yet long wokim disisen?
19 Olsem na taim yumi mas wokim disisen, yumi mas painim ol stiatok bilong Baibel na wokim gut tingting bilong yumi na bihainim ol dispela stiatok. Yumi ken amamas long Jehova i bin helpim yumi long rot bilong holi spirit na ol strongpela brata long kongrigesen! Yumi gat kain kain gutpela samting bilong stiaim yumi, olsem na yumi mas strongim bel na karim hevi bilong yumi yet long wokim ol gutpela disisen.
Yu Lainim Wanem Samting?
• Wanem wanpela bikpela samting yumi mas mekim na bai yumi inap wokim ol gutpela disisen?
• Taim yumi wok long kamap strong long ol samting bilong spirit, olsem wanem dispela i helpim yumi long makim ol poroman?
• Taim yumi mas skelim wanem kain wok yumi laik kisim, wanem sampela bikpela samting yumi mas tingim?
• Wanem ol samting bai helpim yumi long pasin bilong wokim disisen?
[Piksa long pes 22]
Adam na Iv i sakim tok na dispela i skulim yumi long wanpela bikpela samting
[Piksa long pes 24]
Taim yumi mas skelim wanpela bikpela samting yumi mas mekim, pastaim painim ol stiatok bilong Baibel i stret long dispela

Source: http://wol.jw.org/tpi/wol/d/r75/lp-mp/2006206

Post a Comment

0 Comments